Co robimy?

Szkoła Tańca Flexi-Dance powstała z pasji do tańca. Wieloletnie doświadczenia taneczne zdobyte podczas uczestnictwa w turniejach tańca towarzyskiego, pokazach, szkoleniach i treningach w umiejętny sposób łączymy z naszą pracą zawodową...

więcej

Zapisz się!!!

Jeśli chcesz uwolnić swoje emocje dołącz do nas.

TAK Chcesz się do nas zapisać??

Regulamin uczestnictwa oraz płatności za zajęcia taneczne
organizowane i prowadzone przez
FLEXI-DANCE

 

 

 

 

 

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez FLEXI-DANCE jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy zajęć bez prawa zwrotu wniesionych opłat.

3. Regulamin ten dotyczy prawnych opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia oraz osób dorosłych zapisanych na pozostałe kursy dla dorosłych.

4. Uczestnikami zajęć organizowanych przez FLEXI-DANCE mogą być dzieci, których prawni opiekunowie przestrzegają Regulamin oraz uregulowali w imieniu uczestnika opłatę zgodnie
z aktualną ceną za zajęcia, oraz osoby dorosłe zapisane na Kursy dla dorosłych.

5. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, prawni opiekunowie dzieci oraz inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej. Wyjątkowo traktowane są dzieci do 3-go roku życia (włącznie), które potrzebują czasu na zaklimatyzowanie się w nowym środowisku i w ich przypadku FLEXI-DANCE pozwala na przebywanie na sali tanecznej opiekuna.

6. Na życzenie większej ilości opiekunów dzieci, które uczestniczą w zajęciach, FLEXI-DANCE zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie będą organizowane nie częściej niż raz na 2 miesiące. Prawo wstępu na zajęcia otwarte mają zaproszeni przez uczestników goście (najbliższa rodzina).

7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć wskazana jest punktualność.

8. FLEXI-DANCE ma prawo do wykluczenia z zajęć dziecka, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy za zajęcia (wówczas uczestnik przebywa na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczy w zajęciach).

9. Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od września do czerwca wyłączając dni, w których wypadają wolne od pracy święta państwowe lub kościelne, okres pomiędzy Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, Wielki Piątek oraz długie weekendy.

10. Kategorycznie zabrania się fotografowania oraz nagrywania zajęć bez zgody Dyrekcji FLEXI-DANCE.


BEZPIECZEŃSTWO


1. FLEXI-DANCE nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy FLEXI-DANCE lub osób działających z jej ramienia.

2. FLEXI-DANCE odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko w trakcie trwania zajęć tanecznych. Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szatni, korytarzy, terenu wokół studia odpowiadają opiekunowie.

3. FLEXI-DANCE nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć. Istnieje możliwość zabrania drogocennych fantów ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży FLEXI-DANCE jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnik zajęć lub pełnoprawny opiekun powinien poinformować pracownika FLEXI-DANCE o kradzieży od razu po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.


4. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.

5. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkody poczynionej przez uczestnika zajęć ponosi jego prawny opiekun.

6. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia oraz ciepłych napoi.

7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscu do tego przeznaczonym.

8. W pomieszczeniach FLEXI-DANCE obowiązuje kategoryczny zakaz palenia i spożywania używek.

9. Do pomieszczeń FLEXI-DANCE zabrania się wprowadzania zwierząt.


SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ


1. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy lista zostanie zamknięta. Osoby, które opłaciły udział w danych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy, ewentualnie zostaną przepisane do innej grupy, o ile zostanie wyrażona na to zgoda.

2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do zajęć danej grupy, FLEXI-DANCE zastrzega sobie prawo anulowania zajęć tej grupy lub do połączenia dwóch i więcej grup o podobnie niskiej frekwencji z uwzględnieniem stylu tanecznego oraz dnia i godziny zajęć. W przypadku anulowania, osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach otrzymają zwrot pieniędzy.

3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora FLEXI-DANCE ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

4. FLEXI-DANCE ma prawo do przeniesienia zajęć do innej lokalizacji w tym samym mieście o ile dni i godziny zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym FLEXI-DANCE zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. miesiąc przed zaistniałym faktem.

5. W sytuacjach wyjątkowych FLEXI-DANCE ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z opiekunami.
 
6. Zajęcia w FLEXI-DANCE odbywają się od poniedziałku do soboty wyłączając wolne od pracy święta państwowe lub kościelne, okres pomiędzy Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, Wielki Piątek oraz długie weekendy.


SYSTEM PŁATNOŚCI


1. Cena za zajęcia jest opłatą stałą za miesiąc nauki (czesne) i nie ulega zmianie bez względu na ilość zajęć przypadających w miesiącu.

2. Płatność za zajęcia musi być wnoszona za aktualny miesiąc (do 10-go dnia miesiąca).

3. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z aktualną ceną za zajęcia zamieszczoną w cenniku na stronie www.flexi-dance.pl

4. W wyjątkowych sytuacjach FLEXI-DANCE zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za zajęcia i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie cen z minimum miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.flexi-dance.pl,

5. Wnoszenie opłat możliwe jest w następującej formie
• gotówką lub kartą w Studiu
przelewem na konto: 85 1140 2004 0000 3802 7112 5954
płatności internetowe ze strony www.flexi-dance.pl (platforma Przelewy24)


ZAPISY


W celu zapisania dziecka na zajęcia konieczne jest
zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza z poziomu aktualnego Harmonogramu zajęć
dostępnego na stronie internetowej
podpisanie umowy w formie pisemnej (wzorzec umieszczony jest na stronie lub do
odebrania w Studiu)

2. Możliwe jest skorzystanie z zajęć próbnych po wcześniejszym zgłoszeniu.

3. Przy zapisywaniu należy podać dane opiekuna (imię, nazwisko, email, adres, telefon kontaktowy nr dowodu osobistego), dane dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz rodzaj zajęć i cenę zgodną z aktualną ofertą Studia tańca zamieszczoną na stronie www.flexi-dance.pl

4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Formą rezerwacji miejsca jest wniesienie opłaty (zaliczki) za nowy miesiąc zgodnie z aktualną ceną za zajęcia w ciągu 48 godzin od zapisu. W przypadku dużego zainteresowania liczy się kolejność wpłat.

5. Osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy, ewentualnie zostaną przepisane do innej grupy, o ile zostanie wyrażona na to zgoda.


ZWROTY

1. Zwroty są dokonywane w terminie 14 dni od zgłoszenia.

2. W przypadku choroby uczestnika trwającej minimum trzy tygodnie, przysługuje pomniejszenie należnej kwoty za kolejny miesiąc o powstałą nadpłatę, na podstawie dostarczonego do Studia zwolnienia lekarskiego.

3. Nie stosuje się odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie.

4. W przypadku rozwiązania grupy, zmiany dni lub godziny zajęć przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia począwszy od daty rozwiązania zajęć/ zmiany terminu zajęć.

5. Zwroty dokonywane są w gotówce w Studiu (należy potwierdzić zwrot na piśmie)

6. W przypadku rezygnacji z zajęć zwrot nie przysługuje.


ZNIŻKI

1. Przy wpłacie za zajęcia za cały rok szkolny z góry obowiązuje 10% zniżka,  oprócz płatności przez platformę Przelewy24.

2. Za każde kolejne dziecko uczestniczące w zajęciach FLEXI-DANCE obowiązuje 10% zniżka rodzinna od niższej składki miesięcznej tylko przy płatności gotówką lub kartą w Studio.

3. Przy płatności przez platformę Przelewy24 zniżki nie obowiązują

4. Informacje o ewentualnych dodatkowych zniżkach lub promocjach, będą umieszczane na stronie internetowej. Dodatkowe zniżki lub promocje nie łączą się.

5. Suma rabatów nie może przekroczyć 30%.


REZYGNACJA I REKLAMACJE


1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia nowego miesiąca po zaistniałym fakcie.

2. W przypadku wcześniejszej rezygnacji zniżka wynikająca z opłaty za rok z góry nie obowiązuje.

3. W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym pisemnie zgodnie z okresem wypowiedzenia.

4. Reklamacje można składać w formie pisemnej w Studiu w godzinach otwarcia (zgodnie z harmonogramem)


SPRAWY OGÓLNE


1. Prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocji FLEXI-DANCE w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, imprez okolicznościowych organizowanych przez FLEXI-DANCE lub jej partnerów.2. Prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FLEXI-DANCE w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
3. Uzyskanie dodatkowych informacji możliwe jest w Studiu w godzinach otwarcia (zgodnie z harmonogramem), pod numerami telefonów: 601-764-434 oraz mailowo mrzepka@flexi-dance.pl


                                        © COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED

Wykonaie projektu: ADIMO.pl - technologie Internetowe

powrót do góry